Choose your languageEnglishEspañolDeutschFrançais

Algemene Voorwaarden LeBump B.V.

Artikel 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. ‘Het kunstwerk’: het werk dat nader is aangeduid in de overeenkomst tussen le Bump en de klant.
 2. ‘le Bump’: de opdrachtnemer en verkoper van het kunstwerk; gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudend aan de Van Woustraat 66, 1073 LN, Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister van de KvK onder nummer: 85048623 en vestigingsnummer: 000051119137, telefoonnummer: +31(0)641153879, e-mail: love@lebumpstudio.com.
 3. ‘De klant’: de opdracht gevende natuurlijk persoon of rechtspersoon die met le Bump een overeenkomst van opdracht en -koop aangaat.

Artikel 2 – Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn, met uitsluiting van enige voorwaarden van de klant – welke hierbij voor zover nodig expliciet van de hand worden gewezen – exclusief van toepassing op alle overeenkomsten, opdrachten, aanbiedingen en offertes, gesloten met of uitgebracht door le Bump.

Artikel 3 – Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Alle schriftelijke prijsvoorstellen en aanbiedingen van le Bump zijn vrijblijvend en geldig in onveranderde omstandigheden en gedurende 7 kalenderdagen na dagtekening, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Als de klant het aanbod niet binnen de voornoemde termijn heeft aanvaard, vervalt het aanbod. Na verval van het aanbod is le Bump gerechtigd het aanbod te wijzigen.
 2. De verplichtingen van le Bump gaan nooit verder dan dat door haar schriftelijk is bevestigd aan de de klant.
 3. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek (“BW”) wordt voor zover mogelijk uitgesloten, waarbij mede in acht wordt genomen dat het kunstwerk tot stand komt door een creatief proces en le Bump daarin vrij is om keuzes te maken.

Artikel 4 – Prijzen

 1. Alle prijzen zijn in euro’s en zijn inclusief BTW.
 2. De klant moet de koopprijs op de datum van aflevering volledig voldoen of indien anders afgesproken; reeds hebben voldaan.
 3. Prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien, kunnen aan de klant worden doorberekend.
 4. Wanneer gedurende de looptijd van de overeenkomst en/of het maken van het kunstwerk materiaalprijzen en/of lonen van derden bij het kunstwerk betrokkenen, onvoorzien worden verhoogd, is le Bump gerechtigd deze verhogingen aan de klant door te berekenen.
 5. In de prijs zijn niet begrepen de kosten van de verpakking en de afleveringskosten, tenzij anders vermeld.

Artikel 5 – Koop van een Kunstwerk

 1. Indien de overeenkomst de koop van een kunstwerk betreft worden in de op te maken overeenkomst de gegevens van het kunstwerk, de gegevens van de klant, de wijze van betalen, de wijze van aflevering en overige bijzonderheden vastgelegd.
 2. Een opgegeven termijn voor aflevering is steeds indicatief, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 3. Het later aan de klant leveren van het kunstwerk leidt in geen enkel geval tot prijsvermindering.
 4. De klant zal le Bump steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht nuttige en noodzakelijke gegevens verschaffen en alle medewerking verlenen.
 5. Aflevering van het kunstwerk geschiedt op de wijze zoals overeengekomen in de overeenkomst.
 6. Als de klant het kunstwerk niet op de afgesproken datum in ontvangst kan nemen, is le Bump gerechtigd tot het in rekening brengen van bewaringskosten.
 7. Klachten over gebreken aan het gekochte kunstwerk dienen direct na constatering daarvan schriftelijk bij le Bump te worden gemeld. De klant wordt geacht het kunstwerk en de verrichte werkzaamheden te hebben geaccepteerd indien hij niet binnen 14 dagen na aflevering van het kunstwerk melding heeft gemaakt van gebreken aan het kunstwerk of aan de verrichte werkzaamheden. Tenzij anders overeengekomen, vervallen alle aanspraken en verweren jegens le Bump door verloop van 14 dagen na het moment van de overdracht aan de klant.
 8. Het uiten van een klacht ontslaat de klant niet van haar betalingsverplichting.
 9. Als le Bump redelijkerwijs twijfelt aan de betalingscapaciteit van de klant, is le Bump bevoegd de haar werkzaamheden op te schorten en de levering van het kunstwerk uit te stellen, totdat de klant op eigen kosten zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De klant is aansprakelijk voor de door le Bump door de vertraagde aflevering te lijden schade.

Artikel 6 – Reparaties en overige werkzaamheden

 1. Reparaties en overige werkzaamheden door le Bump aan een kunstwerk dat eigendom is van de klant zullen steeds op basis van een inspanningsverplichting worden verricht.
 2. Bij aflevering van het kunstwerk is de klant gehouden om de verrichte werkzaamheden te inspecteren. Indien de klant de verrichte werkzaamheden niet in orde bevindt zal hij dat direct schriftelijk kenbaar maken aan le Bump.
 3. Wijzigingen aan het kunstwerk na aflevering aan de klant en overige werkzaamheden gelden als meerwerk en worden afzonderlijk in rekening gebracht.

Artikel 7 – Betaling

 1. Betaling door de klant geschiedt contant, waaronder begrepen pinbetalingen.
 2. Cadeaubonnen zijn maximaal 12 maanden geldig na de datum van uitgifte en voor consumenten, indien de Wet verlenging minimale geldigheidsduur cadeaubonnen ingaat, de minimale termijn die in die wet wordt genoemd. Voor ondernemers en rechtspersonen blijft de termijn 12 maanden. Een cadeaubon kan niet worden ingeruild voor geld.
 3. Voor de exclusieve lijn van le Bump is op verzoek en na schriftelijke bevestiging van le Bump een betalingsregeling mogelijk, waarbij maximaal in 3 gelijke termijnen kan worden betaald.
 4. Indien een betalingsregeling door de klant niet wordt nagekomen, is het gehele bedrag zonder nadere aankondiging direct en geheel opeisbaar. Eventuele retentierechten, recht van reclame, eigendomsvoorbehoud en opschorting kunnen (alsdan) ook onverminderd worden ingeroepen door le Bump, zonder dat le Bump gehouden is tot vergoeding van enige daaruit voortvloeiende schade voor de klant.
 5. Bij het niet-nakomen van een betalingsregeling door de klant, kunnen verleende kortingen van le Bump met terugwerkende kracht komen te vervallen en/of is le Bump gerechtigd alle werkzaamheden die zijn verricht en die nog niet in rekening zijn gebracht direct te factureren, een betalingstermijn van 14 dagen te hanteren en zekerheid of een voorschot te vragen voor eventuele verdere werkzaamheden die (zullen of moeten) worden verricht.
 6. De door de klant gedane betalingen strekken telkens steeds eerst ter afdoening van verschuldigde boetes, rente en kosten en daarna pas van de opeisbare facturen, waarbij de langst openstaande facturen als eerste worden voldaan, zelfs als de klant heeft vermeld dat betaling strekt tot het voldoen van een andere factuur.
 7. Voor ondernemers en rechtspersonen: Indien de klant ondernemer of een rechtspersoon is en het door le Bump gefactureerde bedrag niet binnen de aangegeven betaaltermijn door le Bump is ontvangen, is de klant automatisch buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd van 15% over het openstaand totaalbedrag, met een minimum van € 150. Bij overschrijding van de betalingstermijn zal de klant eveneens zonder aanmaning een boete van 10% over de initiële hoofdsom verschuldigd zijn, met een minimum van € 50. Het onbetaalde bedrag wordt op de dag waarop de betaaltermijn is verlopen, vermeerderd met een rente van 1% per maand over het factuurbedrag, tot aan de dag waarop de volledige betaling is ontvangen, met een maximum van € 500. Rente over een gedeelte van een maand wordt berekend als volle maand.
 8. Voor consumenten: Indien de klant een natuurlijk persoon is, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, wordt de onbetaalde vergoeding van le Bump verhoogd met de buitengerechtelijke incassokosten, met een minimumbedrag van € 40, overeenkomstig het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Dit bedrag is automatisch verschuldigd als de opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de dag waarop een betalingsherinnering is ontvangen, volledig aan le Bump heeft betaald. Voor de hoogte van deze kosten wordt verwezen naar de wettelijke staffel buitengerechtelijke incassokosten: https://www.rechtspraak.nl/voor-advocaten-en-juristen/reglementen-procedures-en-formulieren/civiel/paginas/staffel-buitengerechtelijke-incassokosten.aspx
 9. Het onbetaalde bedrag wordt op de dag waarop de betaaltermijn is verlopen, vermeerderd met de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW + 1%, tot aan de dag waarop de volledige betaling is ontvangen, met een maximum van € 250. Rente over een gedeelte van een maand wordt berekend als volle maand.

Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud en recht van terughouding

 1. Zolang de klant niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten heeft voldaan, behoudt le Bump zich de eigendom van het kunstwerk voor. In dat geval gaat de eigendom op de klant over, zodra de klant aan al zijn verplichtingen jegens le Bump heeft voldaan.

Artikel 9 – Wet Bescherming Persoonsgegevens

 1. le Bump zal de persoonsgegevens van de klant verwerken en opnemen in een bestand. Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens is het door le Bump kunnen nakomen van de overeenkomst die zij met de klant is aangegaan alsmede om de klant op de hoogte te houden van le Bump en de activiteiten die het ontplooit.
 2. De klant kan zich te allen tijde tot le Bump wenden met het verzoek hem/haar mede te delen of en zo ja, welke hem/haar betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. Indien de klant van mening is dat de persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden, dient de klant dit schriftelijk per mail of per brief aan le Bump te melden.
 3. Het privacybeleid van le Bump is te raadplegen via: https://lebumpstudio.com/nl/legal/privacy.

Artikel 10 – Intellectuele eigendom

 1. Het intellectueel eigendom op het kunstwerk blijft berusten bij le Bump. De digitale bestanden vallen hier onder en worden niet verkocht.
 2. le Bump is en blijft bevoegd om zonder toestemming of kennisgeving aan de klant, afbeeldingen van het kunstwerk op haar website(s), (sociale) media en andere kanalen te (laten) tonen.
 3. Kunstwerken mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van le Bump voor commerciële doeleinden worden gefotografeerd, gefilmd of anderszins getoond. De klant is daarvoor aansprakelijk, ongeacht of de klant het kunstwerk zelf heeft gefotografeerd, gefilmd of anderszins getoond.
 4. Openbaarmaking, bijvoorbeeld van foto’s waarop het kunstwerk te zien is, mag niet zonder naamsvermelding én het taggen van het account van le Bump op de betreffende sociale media.
 5. Le Bump mag haar naam op het kunstwerk zetten.
 6. Bij inbreuk op dit artikel is de klant, zonder nadere ingebrekestelling, direct een boete verbeurd van € 2.500 per inbreuk en € 250 per dag of dagdeel dat deze inbreuk voortduurt, met een maximum van € 50.000 per kunstwerk, onverminderd het recht van le Bump op vergoeding van haar overige schade en kosten.

Artikel 11 – Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van le Bump in de nakoming van een verplichting jegens de klant, niet aan le Bump kan worden toegerekend in geval van een van de wil van le Bump onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichting jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt gehinderd of waarvoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van le Bump kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden onder andere gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere derden, ongeschiktheid of te late levering van het door derden geleverde materiaal, stroomstoringen, brand, computervirussen en hacks, stakingen, transportbelemmeringen, ziekte, werkonderbrekingen, overheidsmaatregelen, terroristische aanslagen, ziekte van de aan le Bump verbonden kunstenaar die het kunstwerk maakt, oorlog, natuurrampen en pan- en epidemieën.
 2. Wanneer een dergelijke situatie zich voordoet, dan worden de verplichtingen van le Bump opgeschort zolang zij niet aan haar verplichtingen kan of mag voldoen. Wanneer voornoemde situatie 30 dagen of langer heeft geduurd, zullen partijen met elkaar in overleg treden over een gezamenlijke oplossing. Als die oplossing niet binnen 7 dagen na verloop van voornoemde termijn is bereikt, dan hebben partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, schriftelijk te ontbinden. Le Bump is in dat geval niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten, ook niet als Le Bump voordeel heeft gehad van de overmachtssituatie.

Artikel 12 – Overige bepalingen

 1. Le Bump zal elke dienst naar beste kunnen uitvoeren. De overeenkomst tussen partijen behelst echter een inspannings- en geen resultaatsverplichting.
 2. De klant is niet bevoegd op de koopprijs enig bedrag wegens een door de klant gestelde tegenvordering in mindering te brengen of anderszins te verrekenen.
 3. Le Bump is gerechtigd bij en voor de uitvoering van een dienst derden in te schakelen.
 4. Le Bump is niet aansprakelijk voor schade door gebruik van het kunstwerk door de klant, zoals door verkeerde of onvoorzichtige plaatsing.
 5. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de dienstverlening door le Bump aan de klant.
 6. De overeenkomst tussen partij wordt direct en zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden op het tijdstip, waarop de klant in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, een verzoek door de rechtbank wordt ingewilligd tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling, door beslaglegging, ondercuratelestelling of indien de klant op een andere manier de beschikkingsbevoegdheid over zijn of haar vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit de koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
 7. Bij het niet afnemen van een kunstwerk na de fotoshoot, is le Bump is gerechtigd om € 250 in kosten te brengen.

Artikel 13 – Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op de overeenkomst en eventuele andere rechtsbetrekkingen tussen de klant en le Bump is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst(en) en deze Algemene Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de rechter te Amsterdam, tenzij een dwingendrechtelijke bepaling anders voorschrijft.

© le Bump 2022 — Voorwaarden Privacy

KVK 85048623 te Amsterdam